การให้การศึกษา ทั้ง 3 ด้าน มุ่งให้ความรู้ ทักษะอาชีพ
รวมถึงการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
การศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชน และประชาชน ผู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียนได้เรียน และมีความรู้พื้นฐานเทียบเท่าในระบบโรงเรียน หลักสูตรที่ใช้อยู่ในขณะนี้เป็นหลักสูตรแกนกลาง คือ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มี 3 ระดับ ได้แก่ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา......


ผู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียนได้เรียน และมีความรู้พื้นฐานเทียบเท่าในระบบโรงเรียน หลักสูตรที่ใช้อยู่ในขณะนี้เป็นหลักสูตรแกนกลาง คือ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มี 3 ระดับ ได้แก่ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยวิชาบังคับ และวิชาเลือก ซึ่งแต่ละรายวิชาจะมีมาตรฐานและตัวบ่งชี้ระบุอยู่ชัดเจน ผู้จบการศึกษามีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่ากับการศึกษาในระบบโรงเรียนทุกประการ ส่วนการศึกษาต่อเนื่อง เป็นการจัดสอนใช้เชิงของทักษะอาชีพ หรือพัฒนาอาชีพ หรือวิชาชีพพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ การพัฒนาจะเป็นการสร้างหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน ปัจจุบันมีหลักสูตร Digital Literacy ที่จะเป็นหลักสูตรอาชีพต่อเนื่องไปจนถึงออนไลน์ จะมีการเชื่อมโยงกัน เช่น อาชีพจักสาน อาจจะเรียน 5,10 หรือ 20 ชั่วโมง จะไปเชื่อมกับหลักสูตร E-Commerce หรือเชื่อมหลักสูตร Digital Literacy ที่จะทำให้รู้จักการใช้ออนไลน์ ใช้โทรศัพท์ จนถึงการตลาด การขึ้น web เพื่อขายออนไลน์ เป็นต้น


เว็บภายนอก

เว็บไซต์ห้องสมุด