การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้ประชาชน หรือผู้รับบริการได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผ่านสื่อ กระบวนการ เทคโนโลยี เช่น ระบบการเรียนการสอนทางไกล การเรียนผ่านระบบดิจิทัล นิทรรศการห้องสมุด ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์ฝึกอาชีพ

หรือผู้รับบริการได้ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองตามความต้องการ เช่น ประชาชนต้องการเรียนรู้อะไร หรือเนื้อหาใดที่ประชาชนควรรู้ ก็สามารถจัดเนื้อหาสาระในรูปแบบของนิทรรศการ หรือการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงกับการพัฒนาทักษะอาชีพ นำไปใช้ประโยชน์ในการเทียบโอนของการศึกษาพื้นฐาน ที่สำคัญคือต้องตรงกับความต้องการของผู้เรียน หน่วยงาน และของรัฐบาล เช่น เรื่อง Smart Farmer โดยนำโครงการไทยนิยมยั่งยืน เป็นตัวตั้ง หรือเรื่อง Digital Literacy เป็นต้น


เว็บภายนอก

เว็บไซต์ห้องสมุด