เกียรติยศ ชื่อเสียง ผลงาน/และโครงการ/กิจกรรม ดีเด่นของสถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังยางได้รับประกาศเกียรติคุณด้านต่างๆดังนี้
1. ได้รับเกียรติบัตรชมเชยอันดับที่ 2 ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นประจำปี 2553
2. ได้รับเกียรติบัตรการจัดกิจกรรม กศน. ดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2553
3. ได้รับเกียรติบัตรการทำวิจัยอันดับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2553
4. ได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมโครงการประกวดหมู่บ้านจัดการสุขภาพประจำปี 2554
5. สถานศึกษาได้รับการประเมินโดยต้นสังกัด ( สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ) เมื่อวันที่ 14-16 มีนาคม 2554 และผ่านการประเมินทุกมาตรฐาน
6. บุคลากร กศน.อำเภอวังยาง ได้รับหนังสือสำคัญในการผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 8/2554 ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2554
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมสโมสรลูกเสือไทยสากล และสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
7. บุคลากร กศน.อำเภอวังยางได้รับเกียรติบัตร ครูดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2556
8. บุคลากร กศน.อำเภอวังยางได้รับเกียตริบัตร ครูต้นแบบการทำบัญชีครัวเรือน
ประจำปีงบประมาณ 2557
9. บุคลกร กศน.อำเภอวังยางเข้าศึกษาทางไกลวิชา อาเซียนศึกษาประจำปี 2557
10. บุคลกร กศน.อำเภอวังยางเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรด้านบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วันที่ 30 กรกฎาคม 2557
11. บุคลกร กศน.อำเภอวังยางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมประธิปไตย และการเลือกตั้งตำบลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2557
ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2557
12. บุคลกร กศน.อำเภอวังยางเข้าร่วมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรและบุคลาการทางการศึกษาการจัดฐานข้อมูล ปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
13. บุคลากร กศน.อำเภอวังยางเข้าร่วมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรและบุคลาการทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

14. บุคลากร กศน.อำเภอวังยางได้รับหนังสือสำคัญในการผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 1/2558 ระหว่างวันที่ 22 – 28 มกราคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวกศน.อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
15. กศน.ตำบลวังยางได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำอำเภอวังยาง และได้ทำการเปิดศูนย์ในวันที่ 27 มีนาคม 2558
17.บุคลากร กศน.อำเภอวังยางเข้าร่วมโครงการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศสาตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในเขตพื้นที่ ในวันที่ ๕ สิงหาคม2558
18.บุคลากร กศน.อำเภอวังยางเข้าร่วมโครงการอบรมโครงการภาษาอังกฤษในวันที่ 2 เมษายน 2559 ณ สถาบันการศึกษาต่อเนื่องสิรินธร จังหวดนครราชศรีมา
19.บุคลากร กศน.อำเภอวังยางเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ครู กศน.ด้านการจัดทำหลักสูตรรายวิชาเลือก ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2559 ณ กศน.อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
20.บุคลากร กศน.อำเภอวังยาง เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้าน การจัดทำแผนการ จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2559 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักงาน กศนงจังหวัดนครพนม
21. บุคลากร กศน.อำเภอวังยางเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
22.บุคลากร กศนงอำเภอวังยางเข้าร่วมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

 

23.บุคลากร กศน.อำเภอวังยาง เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบ ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ( Boot camp) ระหว่างวันที่ 12-30 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนาตราด จังหวัดกรุงเทพมหานคร
24.บุคลากร กศน.อำเภอวังยาง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาผู้ประกอบการพานิชอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำร่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและชุมชนดิจิทัล วันที่
15 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
25.บุคลากร กศน.อำเภอวังยาง เข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลากร ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจักซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ระหว่างวันที่
4-5 กันยายน 2560 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
26.บุคลากร กศน.อำเภอวังยาง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน google classroom ระหว่างวันที่
28- 29 กันยายน 2560 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม