กศน. อ.วังยาง


ปรัชญา

ความรู้ดี  มีคุณธรรม นำชุมชนสู่ความพอเพียง

วิสัยทัศน์

 กศน.อำเภอวังยาง จัดการศึกษาให้ผู้รับบริการได้มีความรู้ มีอาชีพ
มีคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจของสถานศึกษา

1. จัดการศึกษาพื้นฐาน
2.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
3. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
4. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
5. จัดการศึกษาตามอัธยาศัย
6. จัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7.จัดและส่งเสริมงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและงานตามแผนบูรณาการของจังหวัด


เว็บภายนอก

เว็บไซต์ห้องสมุด