ข้อมูลบุคลากร (ปีปัจจุบัน)

 

ลำดับที่

 

ชื่อ – สกุล

 

ตำแหน่ง

 

วุฒิการศึกษา

1

นายประชาคม  ภู่แล่นคู่

ผอ.กศน.อำเภอวังยาง

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

2

นางถนอม  ยตะโคตร

ครู อาสาสมัครนอกโรงเรียน

คบ.สังคมศึกษา

3

นายประยูร  ยตะโคตร

ครู อาสาสมัครนอกโรงเรียน

คบ.อุสาหกรรมศิลป์

4

นางอมรรัตน์  ดวงอุปะ

ครู กศน.ตำบล

คบ.ประถมศึกษา

5

นางวาสนา  อุปสรรค์

ครู กศน.ตำบล

คบ.ภาษาอังกฤษ

6

นายมาโนช  แสนศรี

ครู กศน.ตำบล

วท.บ วิศวะกรรมศาสตร์

7

นางสาวยอดเพชร  ยางธิสาร

ครู กศน.ตำบล

คบ.ภาษาอังกฤษ

8

นางสาววรรณดี  โคตรดก

บรรณารักจ้างเหมายชบริการ

ศศบ.การบริหารจัดการ

 

 

 

 


เว็บภายนอก

เว็บไซต์ห้องสมุด