ข้อมูลพื้นฐาน กศน.อำเภอวังยาง

 

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังยาง
ที่อยู่ : ที่ว่าการอำเภอวังยาง อำเภอ/เขต :วังยาง
จังหวัด : นครพนม
เบอร์โทรศัพท์ : 042577009 .เบอร์โทรสาร : 042577009
E-mail ติดต่อ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม

 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังยาง เดิมอำเภอวังยางและศูนย์การเรียนชุมชนขึ้นกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแก
และเมื่อวันที่1 ตุลาคม 2551 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังยางได้รับการประกาศให้เป็นสถานศึกษา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2551
โดยอาศัยอยู่ในตัวอาคารที่ว่าการอำเภอวังยาง ชั้น 2 หมู่ที่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม เป็นอาคารสำนักงาน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาดังต่อไปนี้

 

ประวัติการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

ลำดับที่

ชื่อ- สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1

นางพิชญ์สินี  ปาพรหม

ผอ.กศน.อำเภอนาแก รก.ผอ.กศน.อำเภอวังยาง

20 ต.ค.51-23 ก.พ.52

2

นายดำรง  ธงยศ

ผอ.กศน.อำเภอวังยาง

24ก.พ.52 -30 ก.ย.57

3.

นางพิชญ์สินี  ปาพรหม

ผอ.กศน.อำเภอปลาปาก รก.ผอ.กศน.อำเภอวังยาง

1ต.ค.57 – 31 ม.ค..58

4.

นางแสงเพ็ญ  โลห์คำ

ผอ.กศน.อำเภอวังยาง

5 ก.พ.58 – 23พ.ย.58

6.

นางพูลทรัพย์  เตินเตือน

ผอ.กศน.อำเภอปลาปาก รก.ผอ.กศน.อำเภอวังยาง

24 พ.ย.58 – 20 ก.ค.59

7.

นายขีปนาวุธ  สีเขียว

ผอ.กศน.อำเภอวังยาง

21 ก.ค. 59- 30 ต.ค.60

8.

นายประชาคม  ภูแล่นคู่

ผอ.กศน.อำเภอวังยาง

2 พ.ย.60-ปัจจุบัน

 

 

สภาพของชุมชนที่ตั้งของกศน.ตำบลวังยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง ตำบล วังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ระยะห่างจากจังหวัดนครพนม 80 กิโลเมตร
มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลปลาปาก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลโคกรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
มีเนื้อที่ 121.87 ตร.กม.


อำเภอวังยาง แบ่งเขตการปกครองเป็น 4 ตำบล ได้แก่
1. ตำบลวังยาง
2. ตำบลโคกสี
3. ตำบลยอดชาด
4. ตำบลหนองโพธิ์
พื้นที่มีลักษณะลาดเอียงจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพื้นที่นาสลับป่าโปร่ง ดินเป็นดินร่วนปนทรายและดินลูกรัง
ความอุดมสมบูรณ์ในดินต่ำ มีการซึมซับและระบายน้ำได้ดีมาก หน้าแล้งมีความแห้งแล้งมาก น้ำตามลำน้ำ ลำคลองจะแห้งขอด
ส่วนลำน้ำก่ำสามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดปี เนื่องจากมีประตูระบายน้ำตามโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ ฯ

 

 

จำนวนประชากร

          มีประชากรทั้งสิ้น   4944  คน

                              ประชากรชาย 2,530  คน

                              ประชากรหญิง 2,414 คน

การประกอบอาชีพ

                    อาชีพหลัก ได้แก่  ทำนา

                     อาชีพเสริม ได้แก่  ทอผ้ามัดหมี่ การทำผ้าขาวม้า การทำไม้กวาด ทำไร่ เลี้ยงสัตว์                   ทอผ้ามุก  ผ้าพื้นเมือง 


เว็บภายนอก

เว็บไซต์ห้องสมุด