ชื่อ กศน.ตำบล

ที่ตั้ง

ผู้รับผิดชอบ

กศน.ตำบลวังยาง

บ้านวังยาง หมู่ที่ 1

นางสาวยอดเพชร  ยางธิสาร

กศน.ตำบลโคกสี

บ้านโคกสี หมู่ 1

นางอมรรัตน์  ดวงอุปะ

กศน.ตำบลหนองโพธิ์

บ้านหนองโพธิ์ หมู่ 4

นางวาสนา  อุปสรรค์

กศน.ตำบลยอดชาด

บ้านยอดชาด หมู่ 1

นายมาโนช  แสนศรี

รวมจำนวน

6 แหล่ง

6 คน

 

 

แหล่งเรียนรู้

ชื่อแหล่งเรียนรู้

ประเภทแหล่งเรียนรู้

ที่ตั้ง

เขื่อนพระราชดำริบ้าน

เศรษฐกิจพอเพียง

บ้านนาขาม ตำบลวังยาง

วันโพธิ์ศรีบ้านยอดชาด

ศาสนา

บ้านยอดชาด ตำบลวังยาง

วัดป่ากิติพรพุธทารามบ้านนาคอย

ศาสนา

บ้านนาคอย

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรบ้านยอดชาด

วิทยาศาสตร์

บ้านยอดชาด

การทำเฟอร์นิเจอร์จากตอไม้บ้านใหม่ไทยเจริญ

เฟอร์นิเจอร์

บ้านใหม่ไทยเจริญ

กลุ่มท่อผ้าพื้นเมืองบ้านหนองโพธิ์

การท่อผ้า

บ้านหนองโพธิ์

กลุ่มท่อผ้าพื้นเมืองบ้านขาม

การท่อผ้า

บ้านนาขาม

กลุ่มแจ๋วบองบ้านวังโน

การแปรรูปอาหารจากปลาร้า

บ้านวังโน

กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพนสว่าง

เศรษฐกิจพอเพียง

บ้านโพนสว่าง

กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง

เศรษฐกิจพอเพียง

บ้านมิตรภาพ

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองแคน

การทอผ้าพื้นเมือง

บ้านหนองแคน ตำบลยอดชาด

กลุ่มการทำข้าวก้องงอกบ้านยอดชาด

การแปรรูปผลิตภัณฑ์

บ้านยอดชาดหมู่ 2

กลุ่มท่อผ้าบ้านนาคอย

การท่อผ้าพื้นเมือง

บ้านนาคอย

กลุ่มเลี้ยงต่อ

การสร้างรายได้

บ้านหนองแคน

กลุ่มเกษตรผสมผสาน

เศรษฐกิจพอเพียง

บ้านหนองแคน

วัดสว่างสุวรรวณาราม

ศาสนาศิลปะทางพุทธศาสนา

บ้านหนองแคน

ศูนย์การเรียนตำบลวังยาง

การศึกษา

บ้านวังยาง

ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองนางด่อน

การศึกษา

บ้านหนองนางด่อน

ศูนย์การเรียนตำบลยอดชาด

การศึกษา

บ้านยอดชาด

ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านนาคอย

การศึกษา

บ้านนาคอย

ศูนย์การเรียนตำบลโคกสี

การศึกษา

บ้านโคกสี

ศูนย์การเรียนตำบลหนองโพธิ์

การศึกษา

บ้านหนองโพธิ์

ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังยาง

การค้นคว้าหาความรู้

ที่ว่าการอำเภอวังยาง

กศน.อำเภอวังยาง

การศึกษา

ที่ว่าการอำเภอวังยาง

กลุ่มการทำหมวกจากใบลาน

การแปรรูปผิตภัณฑ์

บ้านหนองบัว

เขื่อนพระราชดำริบ้านนาขาม

เศรษฐกิจพอเพียง

บ้านนาขาม ตำบลวังยาง

รวมจำนวน

 

 

 

 

ภูปัญญาท้องถิ่น

ภูปัญญาท้องถิ่น

ความรู้ความสามารถ

ที่อยู่

นางยนต์มา  พ่อแก้ว

การทำแจ๋วบอง

บ้านวังโน

นางตาล  พ่อครวงค์

การท่อผ้า

บ้านหนองโพธิ์

นางทักษิณ  วงค์ชัย

การเพาะเห็ด

บ้านโพนสว่าง

นางเสาวลักษณ์  บุตรดี

การเพาะเห็ดขอนขาว

บ้านหนองนางด่อน

นางพิสมัย  พรมสุภา

การทำหมอนสม๊อก

บ้านโนนหอม

นางดวง  จันไตรรัตน์

สานกระติบข้าวจากตันไหล/กก

บ้านโนนหอม

นางปัญจา  วงค์แก้ว

การทำหมวกใบลาน

บ้านหนองบัว

นายเพียร  ไกยะฝ่าย

ด้านสมุนไพร

บ้านนาขาม

นายทราย  ลี้พล

ด้านแพทย์แผนไทย

บ้านนาขาม

นายล้อม  แดงท่าขาม

ด้านจักสาน

บ้านนาขาม

นายก่อง  เชื้อขามพิมพ์

ด้านวัฒนธรรมพื้นบ้าน

บ้านหนองนางด่อน

นายโสภา  แสนสุริวงค์

ด้านศาสนา

บ้านหนองนางด่อน

นายยัง  มหาชัย

การแสดงพื้นบ้าน

บ้านหัวภูธร

นายเลิศ  เกษมลานต์

ด้านช่างฝีมือ

บ้านหัวภูธร

นางนาน  แสนสามารถ

ด้านทอผ้า

บ้านหนองสะโน

นายวาทศิลป์  เพชรดีคาย

ด้านดนตรีพื้นบ้าน

บ้านหนองสะโน

นายสำลี  โคตรตาแสง

ด้านศาสนาการนับถือผี

บ้านสามแยก

 

 

 

 

ภาคีเครือข่าย

 

ภาคีเครือข่าย

 

ที่อยู่/ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด

ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี

ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง    จังหวัดนครพนม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังยาง

ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง   จังหวัดนครพนม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยอดชาด

ตำบลยอดชาด  อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี

ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพธิ์

ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยางจังหวัดนครพนม

ที่ว่าการอำเภอวังยาง

ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

โรงเรียนวังยางวิทยาคม

ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม

โรงเรียนบ้านวังยาง

ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม

โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน

ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม

โรงเรียนบ้านหนองสะโน

ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม

โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง

ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม

โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา

ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม

โรงเรียนบ้านหนองแคน

ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

ตำบลโคกสี อำเภอวังยางจังหวัดนครพนม

โรงเรียนหนองโพธิ์

ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยางจังหวัดนครพนม

โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่87

ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม

โรงเรียนบ้านโนนหอม

ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม

ปศุสัตว์อำเภอวังยาง

ที่ว่าการ อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม

ที่ดินอำเภอวังยาง

ที่ว่าการ อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม

ท้องถิ่นอำเภอวังยาง

ที่ว่าการ อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม

พัฒนาชุมชนอำเภอวังยาง

ที่ว่าการ อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม

เกษตรอำเภอวังยาง

ที่ว่าการ อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง

ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม